"There's always room for improvement, you know - it's the biggest room in the house"

Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed bij het samenstellen van de inhoud van birith.com en de daarin opgenomen gegevens, kan BIRITH niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en inhoud van birith.com. BIRITH is daarom niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, welke word geleden als gevolg van of enig verband houdt met het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid van deze website.

Alle beweringen, meningen en informatie, geuit op de diverse pagina’s van deze website zijn die van de auteur van deze website. BIRITH kan daarom niet niet aansprakelijk en verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, welke word geleden als gevolg van een mogelijke band met de inhoud van deze website. BIRITH kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. BIRITH behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

Disclaimer